Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De Ontwerpboer; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieuradvies en inspiratie op locatie. De Ontwerpboer is gevestigd aan de Weverstraat 2 in Nijverdal
1.2 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Ontwerpboer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door De Ontwerpboer
1.3 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Ontwerpboer als wederpartij de opdracht heeft verleend;
1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan De Ontwerpboer verstrekte opdracht betrekking heeft.
1.5 Werk; ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van De Ontwerpboer, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten gesloten met De Ontwerpboer, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval treden de Opdrachtgever en De Ontwerpboer in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk of per e-mail
tussen de Opdrachtgever en De Ontwerpboer is overeengekomen.
2.7 Indien De Ontwerpboer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Ontwerpboer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Alle offertes van De Ontwerpboer zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na
offertedatum geldig.
3.2 De Ontwerpboer kan niet aan haar offerte worden gehouden als die aanbieding, of onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De Ontwerpboer begint pas met de Opdracht als de Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging is, maar wil de Opdrachtgever toch dat De Ontwerpboer gaat beginnen, dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. De Opdrachtgever gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
3.4 Afwijkende en mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door De Ontwerpboer zijn bevestigd.
3.5 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders vermeld.
3.6 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is De Ontwerpboer daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als De Ontwerpboer dat aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Ontwerpboer niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door de Opdrachtgever.

4. De opdracht
4.1 De opdracht omvat datgene wat de Opdrachtgever en De Ontwerpboer zijn
overeengekomen.
4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen de Opdrachtgever en De Ontwerpboer voor zover mogelijk en relevant
over:
a) de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b) het tijdschema waarbinnen De Ontwerpboer de werkzaamheden uitvoert; c) een betalingsschema;
d) een raming van de kosten;
e) hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
4.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk of via e-mail door De Ontwerpboer zijn bevestigd.
4.4 Door ondertekening van de overeenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van De Ontwerpboer en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht De Ontwerpboer ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de Opdrachtgever.
4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 De Ontwerpboer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 De Opdrachtgever kan De Ontwerpboer aanwijzen als gemachtigde van de Opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de Opdrachtgever daartoe pas over na overleg met De Ontwerpboer.
4.9 Verricht De Ontwerpboer of door De Ontwerpboer ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie.
4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
- er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
- er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;
- de Opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
- extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
4.13 Wil de Opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk of per e- mail mee te delen aan De Ontwerpboer onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt De Ontwerpboer hierdoor schade, dan is de Opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De Ontwerpboer is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

5. Verplichtingen De Ontwerpboer
5.1 De Ontwerpboer neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De Ontwerpboer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de Opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 De Ontwerpboer is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover De Ontwerpboer weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
5.3 De Ontwerpboer houdt de Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
5.4 De Ontwerpboer houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 De Ontwerpboer deelt aan de Opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn De Ontwerpboer te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van De Ontwerpboer vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De Opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan De Ontwerpboer ter beschikking te stellen. Zij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is De Ontwerpboer gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
6.3 De Opdrachtgever zal alle documenten die De Ontwerpboer produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De Opdrachtgever is verplicht De Ontwerpboer te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
6.5 De Opdrachtgever stelt De Ontwerpboer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.6 De Opdrachtgever verricht de aan De Ontwerpboer verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.7 De Opdrachtgever vrijwaart De Ontwerpboer of door De Ontwerpboer ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht De Ontwerpboer toch door derden worden aangesproken, dan staat de Opdrachtgever De Ontwerpboer zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is De Ontwerpboer gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die De Ontwerpboer hierdoor maakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.8 De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door De Ontwerpboer gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is De Ontwerpboer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
7.2 De Ontwerpboer is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever direct lijdt als:
a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
b) de Opdrachtgever De Ontwerpboer schriftelijk of per e-mail aansprakelijk heeft gesteld en
c) De Ontwerpboer de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.
7.3 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
7.4 Indien de Opdrachtgever van mening is dat De Ontwerpboer tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk of per e-mail aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
7.5 Is De Ontwerpboer volgens artikel 7.2 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
7.6 De door De Ontwerpboer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium. Heeft De Ontwerpboer een
aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij De Ontwerpboer protesteert.
7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van één jaar nadat schriftelijk of per e-mail ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.
7.9 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan één jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.10 Elke aansprakelijkheid van De Ontwerpboer vervalt na één jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.11 Is de Opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen
8.1 Opdrachtgever en De Ontwerpboer hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
- vertraging of onderbreking van de opdracht;
- toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtgever of De Ontwerpboer;
- overmacht;
- financieel onvermogen;
- wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
- overlijden;
- arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben Opdrachtgever en De Ontwerpboer het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de Opdrachtgever of De Ontwerpboer die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij De Ontwerpboer is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als De Ontwerpboer over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de Opdrachtgever of De Ontwerpboer laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7.
8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de Opdrachtgever of De Ontwerpboer surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke
verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
8.7 Door het overlijden van één van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de Opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
8.9 De opdracht wordt schriftelijk of per e-mail opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat De Ontwerpboer het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de Opdrachtgever De Ontwerpboer te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die De Ontwerpboer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de Opdrachtgever op een grond die bij de Opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de Opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de Opdrachtgever, of op een grond die bij de Opdrachtgever ligt, dan mag de Opdrachtgever het advies van De Ontwerpboer slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Ontwerpboer.
8.13 De Ontwerpboer kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens haar bedoelingen wordt gebruikt.
8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de Opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van De Ontwerpboer gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.
8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als De Ontwerpboer heeft opgezegd op een grond gelegen bij de Opdrachtgever.
8.16 Wordt de opdracht opgezegd door De Ontwerpboer op een grond die bij De Ontwerpboer ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de Opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de Opdrachtgever van nut kunnen zijn.
8.17 Het gestelde bij 8.16 geldt ook als de Opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij De Ontwerpboer.
8.18 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de Opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. Eigendoms- en auteursrecht van De Ontwerpboer
9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan De Ontwerpboer. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen De Ontwerpboer hiertoe bevoegd. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die De Ontwerpboer bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
9.2 De Ontwerpboer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar werk zoals bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 Ook nadat De Ontwerpboer toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk, behoudt zij de volgende rechten:
a) zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam; b) zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c) zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.
9.4 De Opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van De Ontwerpboer uit te voeren. Pas na overleg met De Ontwerpboer kan hij hiervan afwijken. De Ontwerpboer wordt door de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met haar advies en bedoelingen.
9.5 De Ontwerpboer mag haar advies herhalen zolang de belangen van een eerdere Opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
9.6 De Opdrachtgever mag het advies alleen met toestemming (schriftelijk of per e-mail) van De Ontwerpboer opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

10. Financiële bepalingen
10.1 Het honorarium is de vergoeding die De Ontwerpboer toekomt voor de geleverde
werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reiskosten.
10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van De Ontwerpboer en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door De Ontwerpboer bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
10.4 Naast het honorarium is de Opdrachtgever de bijkomende kosten van De Ontwerpboer verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De Opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.5 Als De Ontwerpboer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is De Ontwerpboer te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10.6 Voor wijzigingen die De Ontwerpboer moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de Opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van De Ontwerpboer, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan De Ontwerpboer, dan is de Opdrachtgever verplicht De Ontwerpboer het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
10.8 De Ontwerpboer factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
10.9 De Ontwerpboer heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
10.10 De factuur van De Ontwerpboer is gespecificeerd. Op verzoek van de Opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
10.11 Facturen van De Ontwerpboer dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL05KNAB0603894364 onder vermelding van het factuurnummer.
10.12 Betaalt de Opdrachtgever niet tijdig en is dit niet toe te rekenen aan De Ontwerpboer, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Ontwerpboer heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
10.13 Indien de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is De Ontwerpboer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de Opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
10.14 Voor de bepaling van hetgeen de Opdrachtgever aan De Ontwerpboer verschuldigd is uit hoofde van de aan De Ontwerpboer verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van De Ontwerpboer bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
10.15 Alle door De Ontwerpboer gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de opdracht tussen Opdrachtgever en De Ontwerpboer is Nederlands recht van
toepassing.

12. Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-05-2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op- of na deze datum tot stand komen.


Algemene voorwaarden

Volg De Ontwerpboer op Instagram

Ik help jou met het creëren van een interieur waar rust, eenheid & contrast centraal staan. 

de ontwerpboer

Menu